shutterstock_488974645.jpg
Untitled-3.png
Chayei Sara Gems
00:00 / 37:47
Vayeira Gems
00:00 / 38:49
Va’eschanan gems
00:00 / 36:14
Pinchas gems
00:00 / 27:27
Korach gems
00:00 / 28:11
B'haaloscha gems
00:00 / 23:04
B'har- B'chukosai gems
00:00 / 33:20
Achrei Mos - Kedoshim gems
00:00 / 34:37
Tazria - Metzora gems
00:00 / 31:13
Sh'mini gems
00:00 / 29:53
Vayikra gems
00:00 / 33:06
Vayakhel-Pekudei Gems
00:00 / 28:48
Ki Sisa gems
00:00 / 37:48
Terumah gems
00:00 / 42:46
Yisro gems
00:00 / 34:21
Bo gems
00:00 / 38:59
Va'eira gems
00:00 / 37:57
Sh'mos gems
00:00 / 42:58
Vayechi gems
00:00 / 36:59
Vayigash gems
00:00 / 39:15
Mikeitz Gems
00:00 / 33:34
Chanukah - Vayeishev Gems
00:00 / 24:58
Vayishlach Gems
00:00 / 43:23
Toldos Gems
00:00 / 42:26
Parshas Lech L'cha
00:00 / 31:54
Parshas Noach
00:00 / 38:07
Parshas Bereishis
00:00 / 41:41
Sh'lach Gems
00:00 / 29:11
Thoughts on re-engaging the tzibbur from Parshas Naso
00:00 / 11:48